Kiss進行曲 歌詞 黃妃 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
> > > >

黃妃專輯介紹
歌詞
專輯列表
新聞
歌手介紹
相關影音

黃妃

Kiss進行曲

作詞:武雄
作曲:方文良
編曲:陳歆儒

(一二三四 一二三四 預備唱~)

 戀愛時代 自由自在 想著心內笑咪咪
 有緣的人啊 相招欲來去 散步公園邊
 男男女女 雙雙對對 綿綿情話講一暝
 天星咧閃爍 一再咧暗示 愛的滋味

 甜蜜kiss一下 滿面紅吱吱
 甜蜜kiss兩下 我嘛真佮意
 吵吵鬧鬧 歡歡喜喜 情歌唱甲分袂開
 這就是愛情 這就是快樂 我上愛你

(一二三四 一二三四)

 戀愛時代 天大地大 人人攏愛心頭定
 有情的人啊 歡喜來約會 散步到海岸
 恩恩愛愛 來來去去 彎彎情路做陣行
 月娘來做伴 海風來唱出 愛的心聲

 甜蜜kiss一下 歹勢攑頭看
 甜蜜kiss兩下 較贏用咒誓
 鬧鬧熱熱 輕輕鬆鬆 情歌一人唱一段
 這就是愛情 這就是快樂 你上愛我

(一二三四 一二三四 Kiss答數)
 牽手 約會 散步 踅街
 司奶 偷笑 Kiss 攬腰

 戀愛時代 無緣無故 雄雄感覺面燒燒
 有心的人啊 夢中的思慕 攏找無解藥
 安安靜靜 思思念念 夜夜等待新娘轎
 望伊相照顧 陪阮來行過 愛的小路


甜蜜kiss一下 心內咧偷笑
 甜蜜kiss兩下 我嘛真疼惜
 溫溫暖暖 永永遠遠 雙手攬著你的腰
 這就是愛情 這就是快樂 喲咿喲咿喲------------------------------------------《Kiss進行曲》Kiss Tsìn-hîng-khik
黃妃N̂g Hui

戀愛時代
luân-ài sî-tāi
自由自在
tsū-iû tsū-tsāi
想著心內笑咪咪
siūnn tio̍h sim-lāi tshiò bi-bi
有緣的人啊
ū-iân ê lâng--ah
相招欲來去
sio-tsio beh lâi-khì
散步公園邊
sàn-pōo kong-hn̂g pinn
男男女女
lâm-lâm-lí-lí
雙雙對對
siang-siang-tuì-tuì
綿綿情話講一暝
mî-mî tsîng-uē kóng tsi̍t-mî
天星咧閃爍
thinn-tshinn leh siám-sih
一再咧暗示
it-tsài teh àm-sī
愛的滋味
ài ê tsu-bī

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
滿面紅記記
muá-bīn âng-kì-kì
甜蜜Kiss兩下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
我嘛真佮意
guá mā tsin kah-ì

吵吵鬧鬧
tshá-tshá-nāu-nāu
歡歡喜喜
huann-huann-hí-hí
情歌唱甲分袂開
tsîng-kua tshiùnn kah hun buē khui
這就是愛情
tse tiō-sī ài-tsîng
這就是快樂
tse tiō-sī khuài-lo̍k
我上愛你
guá siōng ài lí

↓↓---(口白)---↓↓
一二三四 一二三四
yī-èr-sān-sì yī-èr-sān-sì
↑↑---(口白)---↑↑

戀愛時代
luân-ài sî-tāi
天大地大
thinn-tuā tē-tuā
人人攏愛心頭定
lâng-lâng lóng ài sim-thâu tiānn
有情的人啊
ū-tsîng ê lâng--ah
歡喜來約會
huann-hí lâi iok-huē
散步到海岸
sàn-pōo kàu hái-huānn
恩恩愛愛
un-un-ài-ài
來來去去
lâi-lâi-khì-khì
彎彎情路做陣行
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
uan-uan tsîng-lōo tsuè-tīn kiânn
月娘來做伴
gue̍h-niû lâi tsuè-phuānn
海風來唱出
hái-hong lâi tshiùnn-tshut
愛的心聲
ài ê sim-siann

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
歹勢攑頭看
pháinn-sè gia̍h-thâu khuànn
甜蜜Kiss兩下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
較贏用咒誓
khah-iânn iōng tsiù-tsuā
鬧鬧熱熱
lāu-lāu-jia̍t-jia̍t
輕輕鬆鬆
khin-khin-sang-sang
情歌一人唱一段
tsîng-kua tsi̍t-lâng tshiùnn tsi̍t-tuānn
這就是愛情
tse tiō-sī ài-tsîng
這就是快樂
tse tiō-sī khuài-lo̍k
你上愛我
lí siōng ài guá

↓↓---(口白)---↓↓
一二三四 一二三四
yī-èr-sān-sì yī-èr-sān-sì
Kiss答數
Kiss dáshù.
牽手
khan-tshiú
約會
iok-huē
散步
sàn-pōo
踅街
se̍h-ke
司奶
sai-nai
偷笑
thau-tshiò
Kiss
Kiss
攬腰
lám io
↑↑---(口白)---↑↑

戀愛時代
luân-ài sî-tāi
無緣無故
bô-iân bô-kòo
雄雄感覺面燒燒
hiông-hiông kám-kak bīn sio-sio
有心的人啊
ū-sim ê lâng--ah
夢中的思慕
bāng-tiong ê su-bōo
攏揣無解藥
lóng tshuē-bô kái-io̍h
安安靜靜
an-an-tsīng-tsīng
思思唸唸
su-su-liām-liām
夜夜等待新娘轎
iā-iā tán-thāi sin-niû-kiō
望伊相照顧
bāng i sio tsiàu-kòo
陪阮來行過
puê gún lâi kiânn kuè
愛的小路
ài ê sió-lōo

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
心內咧偷笑
sim-lāi teh thau-tshiò
甜蜜Kiss兩下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
我嘛真疼惜
guá mā tsin thiànn-sioh
溫溫暖暖
un-un-luán-luán
永永遠遠
íng-íng-uán-uán
雙手攬著你的腰
siang-tshiú lám tio̍h lí ê io
這就是愛情
tse tiō-sī ài-tsîng
這就是快樂
tse tiō-sī khuài-lo̍k
喲咿喲咿喲
iooh-ih iooh-ih-iooh

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
心內咧偷笑
sim-lāi teh thau-tshiò
甜蜜Kiss兩下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
我嘛真疼惜
guá mā tsin thiànn-sioh
溫溫暖暖
un-un-luán-luán
永永遠遠
íng-íng-uán-uán
雙手攬著你的腰
siang-tshiú lám tio̍h lí ê io
這就是愛情
tse tiō-sī ài-tsîng
這就是快樂
tse tiō-sī khuài-lo̍k
喲咿喲咿喲
iooh-ih iooh-ih-iooh

  1. 感謝 W.B. Chen 修正歌詞
  2. 友站連結: W.B. Chen 


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網