ཏཱ་རེ་མ།(Tare Ma) 歌詞 譚維維 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 女生歌手 > 譚維維 > 3811 > ཏཱ་རེ་མ།(Tare Ma)

譚維維專輯介紹
歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

譚維維

ཏཱ་རེ་མ།(Tare Ma)

作詞:帕羅仁波切
作曲:Cody Cook

gung ngon nam kai ying
དགུང་སྔོན་ནམ་འཁའི་དབིངས། །
kar tsang ta ma la
དཀར་གཙང་ཏ་མ་ལ། །
nas sam tan ling gi wuo
གནས་བསམ་གཏན་གིང་གི་དབུས། །
tsul trim kyi dri ma zhim pa la
ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དི་མ་ཞིམ་པ་ལ།
gang gi ku kar ma yi gyal po
གང་གི་སྐུ་སྐར་མ་ཡི་རྒྱལ་པྔོ། །
gang gi sung ka la ping kai dra yang
གང་གི་གསུང་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒྲ་དབངས། །
gang gi tug chang chub ni sems pa
གང་གི་ཐུགས་བང་ཆུབ་ནི་སེམས་དཔའ། །
gang gi ku ka la ka yi dag bo
ད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་དངྔོས་གྲུབ་བསྔོལ། །

ku kar mai gyal po
སྐུ་སྐར་མའི་རྒྱལ་པྔོ།
sung ka la ping ka
གསུང་ཀ་ལ་པིང་ཀ
thug byang chub sem pa
ཐུགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།
kal dan dag gi yi wang trog
སྐལ་ལྡན་བདག་གི་ཡིད་དབང་འཕྔོག །

gung ngon nam kai ying
དགུང་སྔོན་ནམ་འཁའི་དབིངས། །
kar tsang ta ma la
དཀར་གཙང་ཏ་མ་ལ། །
nas sam tan ling gi wuo
གནས་བསམ་གཏན་གིང་གི་དབུས། །
tsul trim kyi dri ma zhim pa la
ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དི་མ་ཞིམ་པ་ལ།
gang gi ku kar ma yi gyal po
གང་གི་སྐུ་སྐར་མ་ཡི་རྒྱལ་པྔོ། །
gang gi sung ka la ping kai dra yang
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
གང་གི་གསུང་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒྲ་དབངས། །
gang gi tug chang chub ni sems pa
གང་གི་ཐུགས་བང་ཆུབ་ནི་སེམས་དཔའ། །
gang gi ku ka la ka yi dag bo
ད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་དངྔོས་གྲུབ་བསྔོལ། །

ku kar mai gyal po
སྐུ་སྐར་མའི་རྒྱལ་པྔོ།
sung ka la ping ka
གསུང་ཀ་ལ་པིང་ཀ
thug byang chub sem pa
ཐུགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།
kal dan dag gi yi wang trog
སྐལ་ལྡན་བདག་གི་ཡིད་དབང་འཕྔོག །

ku kar mai gyal po
སྐུ་སྐར་མའི་རྒྱལ་པྔོ།
sung ka la ping ka
གསུང་ཀ་ལ་པིང་ཀ
thug byang chub sem pa
ཐུགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།
kal dan dag gi yi wang trog
སྐལ་ལྡན་བདག་གི་ཡིད་དབང་འཕྔོག །


歌詞大意:
晴空万里
潔白雲朵
禪修之地
撲鼻而來的戒香味呀
彼有如星王之身
彼有如迦陵頻迦之語
彼有如菩薩般之意
祈賜您身語意的悉地
星王之身
迦陵頻迦之語
菩薩之意
使我意樂
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網