I Wanna Be Your Girl 歌詞 曹雅雯 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 女生歌手 > 曹雅雯 > 自本 > I Wanna Be Your Girl

曹雅雯專輯介紹
歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

曹雅雯

I Wanna Be Your Girl

作詞:曹雅雯
作曲:曹雅雯

毋知啥物緣故
拄著你就沒法度
閣較倔強的個性 閣較堅定的眼神
拜過遐爾多月老 你敢著會對阮尚好
咱攏心內有數 當時欲rock my world

遮多人咧散步
沈醉浪漫愛河
吹著微微的涼風
淋著毛毛小雨
看你黑黑的目睭
有足多話想欲講
你就斟酌聽好
I wanna be your girl------------------------------------------
12310/《I Wanna Be Your Girl》
曹雅雯Tsô Ngá-bûn

毋知啥物緣故
m̄-tsai siánn-mih iân-kòo
拄著你就無法度
tú-tio̍h lí tiō bô-huat-tōo
閣較倔強的個性
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
koh-khah ku̍t-kiông ê kò-sìng
閣較堅定的眼神
koh-khah kian-tīng ê gán-sîn

拜過遐爾濟月老
pài kuè hiah-nī tsuē gua̍t-ló
你敢就會
lí kám tiō ē
對阮上好
tuì gún siōng hó
咱攏心內有數
lán lóng sim-lāi iú-sòo
當時欲Rock My World
tang-sî beh Rock My World

遮濟人咧散步
tsiah tsuē lâng teh sàn-pōo
沉醉浪漫愛河
tîm-tsuì lōng-bān ài-hô
吹著微微的涼風
tshue tio̍h bî-bî ê liâng-hong
淋著毛毛小雨
lâm tio̍h mn̂g-mn̂g sió-hōo
看你烏烏的目睭
khuànn lí oo-oo ê ba̍k-tsiu
有足濟話想欲講
ū tsiok tsē uē siūnn-beh kóng
你著斟酌聽好
lí tio̍h tsim-tsiok thiann hó
I Wanna Be Your Girl

  1. 感謝 W.B. Chen 修正歌詞
  2. 友站連結: W.B. Chen 


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網