Stand By Me 歌詞 曹雅雯 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 女生歌手 > 曹雅雯 > 自本 > Stand By Me

曹雅雯專輯介紹
歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

曹雅雯

Stand By Me

作詞:曹雅雯
作曲:曹雅雯

Stand by Stand by
Stand by Stand by
Stand by me
Stand by Stand by
Stand by Stand by
Stand by me

啥物款的態度
啥物款的溫度
啥物款的角度
你敢有覺悟

啥物款的愛情
啥物款的眼神
啥物款的角色
你敢閣會記
Ha~

Stand by Stand by
Stand by Stand by
Stand by me
Stand by Stand by
Stand by Stand by
Stand by me

啥物款的態度
啥物款的溫度
啥物款的角度
你敢有覺悟

啥物款的愛情
啥物款的眼神
啥物款的角色
你敢閣會記

哪會遮爾囉嗦
莫閣褒褒唆唆
毋通只有敢講毋敢做

你想欲play with me
抑是欲stand by me
咱歡喜 就鬥陣 管待伊假抑真

Stand by stand by
Stand by stand by
Stand by me
Stand by stand by
Stand by stand by
Stand by me

哪會遮爾囉嗦
莫閣褒褒唆唆
毋通只有敢講毋敢做

你想欲play with me
抑是欲stand by me
咱歡喜 就鬥陣 管待伊假抑真------------------------------------------
12309/《Stand By Me》
曹雅雯Tsô Ngá-bûn

stand by stand by
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
stand by stand by
stand by me
stand by stand by
stand by stand by
stand by me

啥物款的態度
siánn-mih khuán ê thāi-tōo
啥物款的溫度
siánn-mih khuán ê un-tōo
啥物款的角度
siánn-mih khuán ê kak-tōo
你敢有覺悟
lí kám ū kak-ngōo

啥物款的愛情
siánn-mih khuán ê ài-tsîng
啥物款的眼神
siánn-mih khuán ê gán-sîn
啥物款的角色
siánn-mih khuán ê kak-sik
你敢閣會記
lí kám koh ē-kì

hah~ stand by stand by
stand by stand by
stand by me
stand by stand by
stand by stand by
stand by me

啥物款的態度
siánn-mih khuán ê thāi-tōo
啥物款的溫度
siánn-mih khuán ê un-tōo
啥物款的角度
siánn-mih khuán ê kak-tōo
你敢有覺悟
lí kám ū kak-ngōo

啥物款的愛情
siánn-mih khuán ê ài-tsîng
啥物款的眼神
siánn-mih khuán ê gán-sîn
啥物款的角色
siánn-mih khuán ê kak-sik
你敢閣會記
lí kám koh ē-kì

哪會遮爾囉嗦
ná ē tsiah-nī lo-so
莫閣褒褒唆唆
mài koh po-po-so-so
毋通只有
m̄-thang tsí-ū
敢講毋敢做
kánn kóng m̄-kánn tsò

你想欲
lí siūnn-beh
Play With Me
抑是欲
ia̍h-sī beh
Stand by me
咱歡喜
lán huann-hí
就鬥陣
tiō tàu-tīn
管待伊假抑真
kuán-thāi--i ké ia̍h tsin

  1. 感謝 W.B. Chen 修正歌詞
  2. 友站連結: W.B. Chen 


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網