Makudonarudo(& 二宮芽生) 歌詞 黃明志 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 男生歌手 > 黃明志 > 亞洲通吃 > Makudonarudo(& 二宮芽生)

黃明志歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

黃明志

Makudonarudo(& 二宮芽生)

Ohayo Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Aoi Sora
When you say Wakarimashita
I say Hitachi Toyota
Kawasaki Nintendo
Canon Sony Honda

I'm losing my way
Obasen where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go?


No nonono
Makudonarudo (McDonald's)
Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
Kitto Katto (Kit Kat)
Dizunilando (Disneyland)
Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
Basu (Bus) Biru (Beer)
Sutabakkusu (Starbucks)

Ohayo Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Ramen Tempura
When you say Arigato Konbanwa
I say Suzuki Yamaha
Uniqlo Toshiba
Casio Godzilla


I'm losing my way
Obasen where should I go?
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go?
Please take me home

No nonono
Makudonarudo (McDonald's)
Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
Kitto Katto (Kit Kat)
Dizunilando (Disneyland)
Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
Basu (Bus) Biru (Beer)
Sutabakkusu (Starbucks)

Sarada(Salad) Hanbaga (Hamburger)
Sandoitchi (Sandwich) Soseji (Sausage)
Kohi (Coffee) Keki (Cake)
Aisukurimu (Ice-cream) Konbini (Convenience Store)
Furaidopoteto (Fried potato)
Esukareta (Escalator) Arukoru (Alcohol)
Bareboru (Volleyball) Besuboru (Baseball)
Basukettoboru (Basketball) Gorufu (Golf)

Makudonarudo (McDonald's)
Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
Kitto Katto (Kit Kat)
Dizunilando (Disneyland)
Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
Basu (Bus) Biru (Beer)
Sutabakkusu (Starbucks)
[00:14]Ohayo Tokyo Konichiwa
[00:16]Sumimasen I'm foreigner
[00:18]I don't speak Japanese
[00:19]But I love Aoi Sora
[00:20]When you say Wakarimashita
[00:22]I say Hitachi Toyota
[00:24]Kawasaki Nintendo
[00:26]Canon Sony Honda
[00:28]I'm losing my way
[00:29]Obasen where should I go?
[00:31]Shinjuku so big
[00:33]I need a Doraemon
[00:35]You speak Japanglish
[00:36]And show me body language
[00:38]What can I do?
[00:40]Where should I go?
[00:42]No nonono
[00:44]Makudonarudo (McDonald's)
[00:46]Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
[00:47]Kitto Katto (Kit Kat)
[00:49]Dizunilando (Disneyland)
[00:51]Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
[00:52]Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
[00:55]Basu (Bus) Biru (Beer)
[00:56]Sutabakkusu (Starbucks)
[00:58]
[01:12]Ohayo Tokyo Konichiwa
[01:14]Sumimasen I'm foreigner
[01:16]I don't speak Japanese
[01:17]But I love Ramen Tempura
[01:19]When you say Arigato Konbanwa
[01:21]I say Suzuki Yamaha
[01:23]Uniqlo Toshiba
[01:25]Casio Godzilla
[01:26]I'm losing my way
[01:28]Obasen where should I go?
[01:30]Shinjuku so big
[01:32]I need a Doraemon
[01:33]You speak Japanglish
[01:34]And show me body language
[01:37]What can I do?
[01:39]Where should I go?
[01:40]Please take me home
[01:43]No nonono
[01:44]Makudonarudo (McDonald's)
[01:46]Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
[01:48]Kitto Katto (Kit Kat)
[01:50]Dizunilando (Disneyland)
[01:52]Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
[01:53]Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
[01:55]Basu (Bus) Biru (Beer)
[01:56]Sutabakkusu (Starbucks)
[01:58]
[02:12]Sarada(Salad) Hanbaga (Hamburger)
[02:14]Sandoitchi (Sandwich) Soseji (Sausage)
[02:16]Kohi (Coffee) Keki (Cake)
[02:18]isukurimu (Ice-cream) Konbini (Convenience Store)
[02:20]Furaidopoteto (Fried potato)
[02:22]Esukareta (Escalator) Arukoru (Alcohol)
[02:23]Bareboru (Volleyball) Besuboru (Baseball)
[02:25]Basukettoboru (Basketball) Gorufu (Golf)
[02:27]Makudonarudo (McDonald's)
[02:28]Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
[02:30]Kitto Katto (Kit Kat)
[02:32]Dizunilando (Disneyland)
[02:33]Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
[02:35]Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
[02:37]Basu (Bus) Biru (Beer)
[02:39]Sutabakkusu (Starbucks)

  1. 感謝 takki 提供歌詞
  2. 感謝 阿修 提供動態歌詞


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網